Başkan

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İç Denetim Birimi Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:


a) İç Denetim Birimi Başkanlığını, mevzuata, denetim ve raporlama standartlarına ve Kurulun diğer düzenlemelerine uygun olarak yönetmek.

b) İç Denetçilerin de katılımıyla iç denetim yönergesini, denetim stratejisini, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlamak ve Genel Müdürün onayına sunmak.

c) İç Denetçilerin program kapsamında ve program dışı görevlendirmelerini yapmak.

ç) İç Denetçilerin disiplin soruşturmalarını yapmak veya en az iki iç denetçiden oluşan bir ekibe yaptırmak.

d) İç Denetçilerin, iç denetim plan ve programlarına uygun olarak faaliyet yürütmelerini sağlamak ve bu yönde gerekli tedbirleri almak. Geçerli bir mazeret belirtmeksizin plan ve programa uymayan İç Denetçileri uyarmak.

e) İç denetim plan ve programlarının ve iç denetim sonuçlarının dış Denetçilerle paylaşılması noktasında gerekli politika ve prosedürleri belirlemek. Sayıştay ile İç Denetim Başkanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyonu ile Kurul tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde diğer denetim birimleriyle gereken işbirliğini sağlamak,

f) Denetim sonuçlarını izlemek, denetlenen birim yöneticisi ile mutabık kalınan hususların yerine getirilip getirilmediğini doğrudan veya uygun göreceği bir İç Denetçi vasıtasıyla takip etmek.

g) Yıllık iç denetim faaliyet raporunu, iç kontrol sistemine ilişkin genel değerlendirmeyi de kapsayacak şekilde hazırlamak.

ğ) Kurulun düzenlemeleriyle uyumlu olarak, iç denetim faaliyetinin kalitesini gözetmek ve bu amaçla kalite güvence ve geliştirme programını oluşturmak, İç Denetçilerin performansını takip etmek.

h) Dış değerlendirme sonuçlarına ilişkin düzeltici ve iyileştirici önlemleri almak.

ı) İç Denetçilerin, meslek içi eğitim programına uygun bir şekilde, bilgi ve becerilerini düzenli olarak artırmalarını sağlamak.

i) Gerekli görülmesi durumunda, iç denetim faaliyetlerine yönelik olarak başka bir İç Denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamak.

j) İç Denetçilerin görevlerini yaparken bağımsızlık veya tarafsızlığının tehlikeye girdiği veya ihlal edildiği durumlarda gerekli tedbirleri almak ve Genel Müdürü bilgilendirmek.

k) İdari ve/veya cezai yönden suç teşkil eden, soruşturma veya ön inceleme yapılmasını gerektiren durumlara ilişkin İç Denetçilerin tespitlerini Genel Müdüre bildirmek.

l) İç denetime ilişkin mevzuatın ve Kurul kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri ve sorunları Kurulun bilgisine sunmak.

m) İdarenin iç kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği konusundaki genel değerlendirmesini, İç Denetim faaliyetlerinin sonuçlarını; suiistimal risklerini, yönetişim sorunlarını, ana hizmet birimlerinin yöneticileri ve Genel Müdürün ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konuların da dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını

içerecek şekilde Genel Müdür ile Genel Müdür aracılığıyla Bakana dönemsel raporlar halinde

sunmak.

n) Denetim raporlarının raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara göre

uygunluğunu kontrol etmek ve bir örneğini İç Denetim Birimi Başkanlığında muhafaza

etmek; görev kayıtlarına erişimi kontrol etmek, görev kayıtlarının saklanmasına ilişkin

esasları ve idare içi ve dışı taraflara sunulmasını düzenleyen politikaları belirlemek;

gerektiğinde bu kayıtları kurum dışı taraflara vermeden önce Genel Müdürün onayını ve

görüşünü almak.

o) Genel Müdür ve Kurul ile dış değerlendirme sıklığının arttırılmasına yönelik

ihtiyacı ve menfaat çatışması ihtimalini göz önüne alarak dış gözden geçirme uzmanı veya

ekibinin bağımsızlığı hususlarını görüşmek; uygulanan kalite güvence ve geliştirme

programının sonuçlarını Genel Müdüre ve Kurula iletmek ve dış değerlendirme sonuçlarını

Genel Müdür aracılığıyla Bakana sunmak,

ö) İç değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını, gerekli eylem planları ve başarılı

uygulamaları, değerlendirmeleri ve önerileri içerecek şekilde Genel Müdür ve kurula yılda en

az bir defa yazılı olarak raporlamak,

p) İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya İç Denetim Başkanlığına

intikal eden inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları Genel Müdürün

bilgisine sunmak,

r) İç değerlendirme sonuçlarına göre iç denetimin tanımına, meslek ahlak

kurallarına ya da standartlara aykırı işlemlerin iç denetim faaliyetinin genel kapsamını ve

faaliyetini etkilediği belirlendiğinde, aykırılık ve etkilerini Genel Müdüre ve Kurula

açıklamak.

s) DSİ Daire Başkanları ile DSİ Bölge Müdürlerinin idare için kabul

edilemeyecek düzeyde bir artık riski üstlenmeyi kabul ettiğine kanaat getirilirse, konuyu

Daire Başkanları ile Bölge Müdürleriyle müzakere etmek ve bir mutabakata varılamazsa,

konuyu, çözümlenmesi için Genel Müdüre rapor etmek.

ş) Başkanlık bütçesine ilişkin işlemler ile harcama yetkililiği görevini yürütmek.

t) Yürütülen denetim faaliyetlerinde İç Denetçi ile denetim gözetim sorumlusu

arasında oluşabilecek ihtilafları çözüme kavuşturmak,

u) İç Denetçilerin sertifika derecelendirmelerine esas puanlamayı Genel Müdüre

teklif etmek,

ü) Personelle ilgili sair evrakı imzalamak, İç Denetçiler ile büro personelinin yıllık,

İdarî, sıhhi ve mazeret izinlerini vermek, Mevzuatla verilen diğer görevler ile iç denetim

faaliyetleriyle ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

v) İç denetim mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, gerekli görülen konularda

politika ve prosedürler belirlemek.