Denetim Gözetim Sorumlusu

Denetim Gözetim Sorumlusunun Yetki ve Görevleri

(1) Denetim gözetim sorumlusu;

a) İç Denetçi tarafından hazırlanan çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp dayandırılmadığı,

b) Görev iş programında belirlenen denetim testlerinin denetim amaçlarının gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı,

c) Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uygulanmadığı ve denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği,

ç) Risklerin denetlenmesi için uygun test tekniklerinin kullanılıp kullanılmadığı

d) Denetim sonucunda ortaya konulan tespit ve önerilerle ilgili kanıtların yeterli olup olmadığı, yetersiz ise bunlarla ilgili olarak ilave incelemelerin gerekli olup olmadığı,

e) Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına yer verilip verilmediği,

Hususlarında değerlendirme yapmak ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını istemek görev ve yetkilerine sahiptir.

(2) Denetim görevinin yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında denetim gözetim sorumlusu gerekli gördüğü çalışmaları ve düzeltmeleri ister. İç Denetçi ile Denetim gözetim sorumlusu arasında görüş ayrılığı bulunması halinde, gerekli açıklamalar çalışma kâğıtları aracılığıyla kayıt altına alınır. Böyle bir görüş ayrılığı olması durumunda Başkanın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır.

(3) İç Denetçi, görevin yürütülmesi esnasında haftalık olarak Denetim Gözetim Sorumlusuna yaptığı ve yapacağı işlemler hakkında bildirimde bulunur. İç Denetim Ekibinin uyum içinde çalışmasının sağlanabilmesi amacıyla; iç denetim görevinin yürütüldüğü sırada görevin aksamasına sebep olabilecek eğitim ve yıllık izin ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, denetim ekibinin birbirini bilgilendirmesi esastır.

(4) Denetim ekibi denetim faaliyetleri ile ilgili olarak denetim sonrası birbirini değerlendirir, yapılan bu değerlendirme sonuçları, DSİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı Performans Değerlendirme Süreci Esaslarında yer alan kriterlere göre Birim Başkanı tarafından yapılacak değerlendirmede göz önüne alınır.