İç Denetçiler

İÇ DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

İç Denetçinin Görevleri:


a) Nesnel risk analizlerine dayanarak Genel Müdürlüğün yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini değerlendirmek

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

ç) Genel Müdürlüğün harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, maksat ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

d) Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.

f) Bilgi teknolojileri kullanımından kaynaklanan riskler ile bilgi teknolojilerine ilişkin iç kontrollerin yeterliliği ve etkinliğini değerlendirmek,

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, durumu Başkan vasıtasıyla Genel Müdüre bildirmek.

ğ) İdarece üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.

h) Genel Müdür tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

İç Denetçinin Yetkileri

İç Denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere sahiptir:

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi, belge ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların gösterilmesini talep etmek.

b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek.

c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkânlardan yararlanmak.

ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri, İç Denetim Birimi Başkanının bilgisine intikal ettirmek.

İç Denetçinin Sorumlulukları

İç Denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

a) Mevzuata, iç denetim yönergesine, denetim ve raporlama standartlarına ve etik kurallara uygun hareket etmek.

b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek.

c) Yetki ve ehliyetini aşan durumlarda İç Denetim Birimi Başkanını haberdar etmek.

ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, durumu İç Denetim Birimi Başkanına bildirmek.

d) Denetim raporlarını belgelere dayandırmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak.

e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

f) Denetim plan ve programında yer alan sürelere uygun olarak denetimi tamamlamak. Belirtilen sürelerin geçirilmesi durumunda gecikmenin nedenleri ile ilgili olarak Başkanı bilgilendirmek.

g) Başkan tarafından belirlenen politika ve prosedürlere (standart form ve belgeler dahil) uymak.